Canal Ètic

L'empresa Confecciones y Textiles Brownie, SL fonamenta la seva actuació en uns valors i principis sòlids de bon govern corporatiu. Prioritzem relacions saludables amb empleats, clients i socis, en harmonia amb l'entorn per contribuir a un món de conducta responsable i respectuosa.

Confecciones y Textiles Brownie, SL s'adhereix rigorosament als estàndards ètics més elevats i compleix tota la normativa legal pertinent al seu àmbit d'acció. Disposem d'un Codi ètic per guiar les interaccions amb els nostres grups d'interès.

El Canal ètic representa el mitjà de comunicació facilitat per Confecciones y Textiles Brownie, SL per:

• Aclarir inquietuds o plantejar consultes sobre la implementació dels codis de conducta i altra normativa interna del Grup

• Informar d'infraccions o incompliments dels codis de conducta i d'altres polítiques internes.

El seu propòsit és assegurar el compliment i la difusió interna del Codi de conducta entre tot el personal del grup, i també administrar el Canal ètic com a via preferent, juntament amb els altres canals de comunicació interna.

El Comitè d'Ètic pot prendre mesures per iniciativa pròpia o a sol·licitud de qualsevol membre del personal, directiu, accionista, proveïdor o tercer que informi de possibles infraccions o incompliments de què tingui coneixement a Confecciones y Textiles Brownie, SL, a fi de garantir:

• La confidencialitat de tota la informació i les dades emprades.

• Una anàlisi minuciosa i imparcial de qualsevol informació.

• Que sempre s'actuarà amb total respecte pel dret a l'audiència i la presumpció d'innocència de qualsevol individu involucrat.

• La ausencia de represalias contra cualquier persona que reporte información y cualquier colaborador.

Podeu fer servir el Canal ètic de Confecciones y Textiles Brownie, SL a través d'aquest enllaç:

CANAL ÈTIC